❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Existenciální psychoterapie

Yalom, Irvin D.

Existenciální psychoterapie

Hlav­ní­mi pilí­ři Yalo­mo­vy odbor­né kni­hy Exis­ten­ci­ál­ní psy­cho­te­ra­pie jsou čty­ři vel­ká téma­ta lid­ské­ho živo­ta, smrt, svo­bo­da, exis­ten­ci­ál­ní izo­la­ce (osa­mě­lost) a nepří­tom­nost, ztrá­ta smys­lu. Autor uka­zu­je jejich význam a to, jaké kon­flik­ty vzni­ka­jí při jejich kon­fron­ta­ci s člo­vě­kem. Zna­lost této pro­ble­ma­ti­ky může poslou­žit při péči o lidi, jejichž utr­pe­ní sou­vi­sí prá­vě s těmi­to pilí­ři jejich exis­ten­ce. Kni­ha vychá­zí z boha­té kli­nic­ké zku­še­nos­ti auto­ra, jeho empi­ric­kých výzku­mů a filo­zo­fie. Zaujme nejen psy­cho­lo­gy a psy­chi­at­ry, ale také všech­ny zájem­ce o exis­ten­ci­ál­ní psy­cho­te­ra­pii a ty, kte­ří usi­lu­jí o hlub­ší sebepoznání.
Irvin D. Yalom je eme­rit­ní pro­fe­sor psy­chi­atrie na Stan­for­do­vě uni­ver­zi­tě. V Por­tá­le vyšla řada jeho romá­nů z psy­cho­lo­gic­kou tema­ti­kou, např. Lži na pohov­ce, Máma a smy­sl živo­ta, Chvá­la psy­cho­te­ra­pie, Lás­ka a její kat, Hovo­ry k sobě a jeho vlast­ní živo­to­pis Stá­vám se sám sebou.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví