❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

FAScinujúce deti

Malgorzata Klecka

FAScinujúce deti

Útla kniž­ka, ktorú jej poľská autor­ka (odbor­níč­ka a mama) Mal­gor­za­ta Klec­ka nazva­la FAS­ci­nuj­úce deti, sa pre slo­ven­ských čita­teľov môže stať vstup­nou brá­nou do pro­ble­ma­ti­ky alko­ho­lom ohrozo­va­ných detí a ich rodín. Vytvá­ra most k pocho­pe­niu situ­á­cie ľudí, ktorí žijú s dia­gnó­zou fetál­ne­ho alko­ho­lo­vé­ho syn­dró­mu (FAS). Pri­bli­žu­je aj sprá­va­nie detí, kto­ré nemajú dia­gnó­zu FAS, ale ich postih­nu­tie v dôsled­ku pitia alko­ho­lu počas teho­ten­stva spĺňa kri­té­riá, kto­ré zahŕňa­me pod pojem fetál­ne alko­ho­lo­vé spek­trum por­úch (FASD).

Kniž­ka je urče­ná v prvom rade rodi­čom (pes­t­únom, osvo­ji­teľom), odbor­ní­kom (leká­rom, pedagó­gom, psy­cho­ló­gom, soci­ál­nym pra­cov­ní­kom) ale aj všet­kým, kto­rým zdra­vie detí (ani dospe­lých) nie je ľahos­taj­né. Nájde­te v nej aj nie­koľ­ko prí­be­hov detí s FAS a FASD.

Do knihkupectví