Knihovna

Gestalt terapie doslova

Perls, Frederick S.

Gestalt terapie doslova

Kni­ha je sou­bo­rem pře­pi­sů tří worksho­pů, kte­ré se ode­hrá­ly ve slav­ném Esa­len­ském insti­tu­tu v roce 1968. V nich Perls živě demon­stru­je, co je gestalt : celek lid­ské­ho pro­ží­vá­ní, do něhož se v rám­ci tera­pie sna­ží­me opět zahr­nout všech­ny myš­len­ky, vje­my a emo­ce, kte­ré jsme od sebe dří­ve oddělili. 

Fre­de­rick S. Perls (1893 – 1970) byl ame­ric­ký psy­cho­te­ra­peut němec­ko-židov­ské­ho půvo­du. Původ­ně byl ovliv­něn Freu­dem, ale poz­dě­ji se od ana­lý­zy odklo­nil smě­rem k důra­zu na pro­ží­vá­ní a se svou ženou Lau­rou vytvo­řil kon­cept gestalt tera­pie. Ta je zalo­že­na na pozná­vá­ní a vyja­d­řo­vá­ní vlast­ních pro­žit­ků „tady a teď“ a na živý kon­takt s oko­lím a dru­hý­mi lidmi. 

Rok vydání
2022

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví