Knihovna

Jak se vyléčit

Röhr, Heinz-Peter

Jak se vyléčit

Všich­ni chce­me žít zdra­vý život. Ale pou­hé „nebýt nemoc­ný“ zda­le­ka není totéž jako být sku­teč­ně zdra­vý. Stav oprav­do­vé­ho uzdra­ve­ní poci­ťu­je­me pou­ze teh­dy, když se nám daří dob­ře fyzic­ky, psy­chic­ky i soci­ál­ně. Ces­ta k tomu­to sta­vu je úzce spja­ta s naši­mi zku­še­nost­mi a posto­ji. Tato kni­ha uka­zu­je vše, co k tomu potře­bu­je­me. Ať už jde o pří­pad váž­né nemo­ci, nebo o sil­nou psy­chic­kou zátěž, k uzdra­ve­ní při­spí­vá kro­mě kla­sic­ké lékař­ské léč­by také víra a lás­ka, smy­sl živo­ta a vnitř­ní klid. Heinz-Peter Röhr zpro­střed­ko­vá­vá své dlou­ho­le­té zna­los­ti, zku­še­nos­ti, pod­ně­ty k zamyš­le­ní a cvi­če­ní do prak­tic­ké­ho prů­vod­ce holis­tic­kým léče­ním a sebe­lé­če­ním. Spi­ri­tu­a­li­ta a psy­cho­lo­gie jsou zde před­sta­ve­ny jako doplň­ko­vé zdro­je síly k uzdravení.

Heinz-Peter Röhr je zná­mý němec­ký psy­cho­te­ra­peut se spe­ci­a­li­za­cí na tera­pii závis­los­tí. Původ­ně vystu­do­val soci­ál­ní prá­ci a peda­go­gi­ku. Je auto­rem mno­ha úspěš­ných knih, kte­ré vyšly v Por­tá­le : Nar­cis­mus – vnitř­ní žalář, Hra­nič­ní poru­cha osob­nos­ti, Hys­te­rie – strach z odmít­nu­tí, Závis­lé vzta­hySebe­úcta u dětí aj.

Rok vydání
2024

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví