❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Jsi tam, brácho ?

Marek Herman, Jiříh Halda

Jsi tam, brácho ?

Kníž­ka je sym­pa­tic­kou pozván­kou do svě­ta Mar­ka Her­ma­na a Jiří­ho Hal­dy. Tihle dva chla­pí­ci jez­dí neú­nav­ně po celé repub­li­ce a před­ná­še­jí o výcho­vě dětí a hle­dá­ní sama sebe. Středo­bo­dem jejich svě­ta je rodi­na a malé děti do šes­ti let. Pozná­te pří­běhy a osu­dy lidí, se kte­rý­mi se potka­li. Dočte­te se, co je vlast­ně v živo­tě důle­ži­té a na čem oprav­du zále­ží. A co udě­lat, abychom to za žád­nou cenu nemi­nu­li. A taky, jak je někdy těž­ké u toho neztra­tit nadě­ji. Je to zají­ma­vé, je to pouč­né, je tam sran­da. Bude se vám to dob­ře číst !

…někdy může být život těž­ký, ale nikdy to nevzdávejte…

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví