Knihovna

Komunikace v pomáhajících profesích

Dlabal, Martin

Komunikace v pomáhajících profesích

Kni­ha vás bude smě­řo­vat k vede­ní roz­ho­vo­ru, kte­rý je z pohle­du dru­hé­ho účast­ní­ka pří­jem­ný. Postup­ně si pro­jde­te roz­ho­vo­rem krok za kro­kem a sezná­mí­te se s komu­ni­kač­ní­mi doved­nost­mi, kte­ré vám usnad­ní poro­zu­mět dru­hé­mu a nabíd­nout mu vaše sdě­le­ní při­ja­tel­ným způ­so­bem. V prv­ní čás­ti kni­ha nabí­zí mož­nos­ti, jak zahá­jit roz­ho­vor a nezka­zit ho dří­ve, než začne. V dru­hé čás­ti se zamě­řu­je na tako­vé reak­ce na sdě­le­ní dru­hé­ho, aby mohl své téma dokon­čit pod­le svých před­stav. V závě­ru se sezná­mí­te s postu­py, jak sdě­lo­vat infor­ma­ce, názo­ry a rady, aby byly pro dru­hé­ho při­ja­tel­né. Kni­ha je urče­ná pře­de­vším pro odbor­ní­ky v pomá­ha­jí­cích profesích.
PhDr. Mar­tin Dla­bal, Ph.D., je kli­nic­ký psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peut a vyso­ko­škol­ský peda­gog. Kro­mě toho se věnu­je lek­tor­ské čin­nos­ti v oblas­ti komu­ni­kač­ních stra­te­gií, rela­xač­ních metod a hypnózy.

Rok vydání
2021

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví