Knihovna

Máma v pohodě

Gaigg, Daniela; Syllaba, Linda

Máma v pohodě

Pou­ze vyrov­na­ný, spo­ko­je­ný člo­věk, jehož potře­by jsou napl­ně­né, doká­že tím­to smě­rem vést a pod­po­řit i dru­hé. Kni­ha je urče­ná všem matkám-per­fek­ci­o­nistkám, kte­ré netu­ší, kde jsou jejich vlast­ní hra­ni­ce, nebo se nachá­ze­jí těs­ně před vyho­ře­ním. Když se nám poda­ří pře­su­nout v živo­tě napl­ně­ném stre­su­jí­cím sna­že­ním, aby naše dítě nestrá­da­lo a byly napl­ně­ny všech­ny jeho potře­by, část pozor­nos­ti na sebe, mohou se začít dít malé zázraky.
V jed­not­li­vých kapi­to­lách se tak řeší důle­ži­tá téma­ta k úva­hám a zpra­co­vá­ní : jak najít sílu vyme­zit si čas jen pro sebe, jak se „poprat“ s per­fek­ci­o­nis­mem a zís­kat pocit dosta­teč­né sebe­hod­no­ty, o nut­nos­ti brát v úva­hu potře­by všech čle­nů rodi­ny, nejen dítě­te, o rov­no­vá­ze mezi poci­tem bez­pe­čí a poci­tem auto­no­mie, o tom, že kaž­dá gene­ra­ce řeší jiné pro­blémy, o pozi­tiv­ním vyme­ze­ní se vůči vlast­ní mat­ce, o nale­ze­ní vlast­ní ces­ty coby mat­ky, o potře­bě sta­no­ve­ní vlast­ních hra­nic a odvr­že­ní nefunkč­ních vzor­ců. Pří­ruč­ka vychá­zí z výchov­né meto­di­ky slav­né­ho dán­ské­ho peda­go­ga a psy­cho­lo­ga Jespe­ra Juula.

Lin­da Sylla­ba je psy­cho­lož­ka, kouč­ka a sys­te­mic­ká tera­pe­u­t­ka půso­bí­cí ve Víd­ni. Zabý­vá se i peda­go­gi­kou a vzta­ho­vou psy­cho­lo­gií pod­le Jespe­ra Juu­la. Spo­leč­ně s Danie­lou Gai­gg vytvá­ře­jí od roku 2016 pod­cas­ty a videa a pořá­da­jí semi­ná­ře. Čes­ky vyšla jejich kni­ha Výcho­va bez ponižování.

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví