❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Mít, nebo být ?

Fromm, Erich

Mít, nebo být ?

Erich Fro­mm, jehož huma­nis­tic­ké kni­hy již psy­cho­lo­gii a filo­zo­fii zpřístup­ni­ly čte­ná­řům něko­li­ka gene­ra­cí, zde ana­ly­zu­je pova­hu západ­ní spo­leč­nos­ti, hle­dá původ jejích pro­blé­mů a nabí­zí alter­na­ti­vu její­ho vývo­je. Popi­su­je dva základ­ní způ­so­by živo­ta : Zatím­co „mít“ se zabý­vá zís­ká­vá­ním a sou­tě­ží, „být“ se zamě­řu­je na vnitř­ní spo­ko­je­nost a har­mo­nii. Naše spo­leč­nost si cení vlast­nic­tví (majet­ku, sta­tu­su, úspě­chu, požit­ků…), avšak ros­tou­cí eko­lo­gic­ké pro­blémy nás nutí ke změ­ně pri­o­rit a nové­mu zamě­ře­ní na souná­le­ži­tost se svě­tem, roz­voj tvo­ři­vos­ti, osob­ní zod­po­věd­nost a svě­do­mí. Fro­mm své vize nové­ho svě­ta pře­svěd­či­vě opí­rá o uče­ní tako­vých auto­rit, jako byl Buddha, Ježíš, Mis­tr Eckhart nebo Albert Schwei­t­zer. Kni­ha, kte­rá popr­vé vyšla v roce 1976, se sta­la Fro­m­mo­vým nej­slav­něj­ším dílem.
Erich Fro­mm (1900 – 1980) byl půvo­dem němec­ký soci­ál­ní psy­cho­log, soci­o­log, psy­cho­a­na­ly­tik, huma­nis­tic­ký filo­zof a demo­kra­tic­ký soci­a­lis­ta, spo­je­ný s tzv. frank­furt­skou ško­lou a s kul­tur­ní psy­cho­a­na­lý­zou. Frank­furt­ská ško­la před­sta­vo­va­la západ­ní neo­mar­xis­tic­ké filo­zo­fic­ké hnu­tí, jež kri­ti­zo­va­lo někte­ré aspek­ty kapi­ta­lis­tic­ké spo­leč­nos­ti. Kul­tur­ní psy­cho­a­na­lý­za vychá­ze­la z Freu­da, ale opro­ti jeho uče­ní zdů­raz­ňo­va­la soci­o­kul­tur­ní vli­vy ve vývo­ji člo­vě­ka. Fro­mm jakož­to Žid v roce 1933 emi­gro­val do Spo­je­ných stá­tů. Konec živo­ta strá­vil ve Švý­car­sku. Mezi jeho nej­zná­měj­ší kni­hy pat­ří např. Strach ze svo­bo­dy (Por­tál, 2015), Umě­ní milo­vat (Por­tál, 2016), Ana­to­mie lid­ské destruk­ti­vi­ty (Por­tál, 2019).

K zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví