❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Mozek, duše a tělo

Rüegg, Johann Caspar

Mozek, duše a tělo

To, že struk­tu­rál­ní změ­ny v moz­ku, např. po zra­ně­ní nebo při dege­ne­ra­tiv­ním one­moc­ně­ní, ovliv­ňu­jí naše cho­vá­ní, vědí věd­ci již poměr­ně dlou­ho. Ale jak nao­pak mozko­vou struk­tu­ru ovliv­ňu­jí zku­še­nos­ti s boles­tí, stra­chem, depre­sí či dět­ský­mi trau­ma­ty ? Jakým způ­so­bem mají změ­ny vzta­hů nebo pro­ces psy­cho­te­ra­pie či psy­cho­so­ma­tic­ké medi­cí­ny za násle­dek neu­ro­nál­ní restruk­tu­ra­li­za­ci ? A jak může mozek a psy­chi­ka ovliv­nit zdra­ví naše­ho těla, zejmé­na funk­ci srd­ce a krev­ní­ho obě­hu, funk­ci obra­ny­schop­nos­ti orga­nis­mu pro­ti infek­cím a malig­ni­tám či funk­ci žláz s vnitř­ní sekre­cí ? Těm­to a podob­ným otáz­kám slo­ži­tých inter­ak­cí psy­chic­kých a těles­ných pro­ce­sů se věnu­je prá­vě tato publikace.
Vědec­ky fun­do­va­ná kni­ha, kte­rá v něm­či­ně vyšla již v pátém, aktu­a­li­zo­va­ném a roz­ší­ře­ném vydá­ní, začí­ná kaž­dé téma od sku­teč­ně základ­ních poznat­ků, tak­že všech­ny neu­ro­fy­zi­o­lo­gic­ké a bio­che­mic­ké pocho­dy a jejich vztah k beha­vi­o­rál­ním jevům a psy­cho­so­ma­tic­kým poru­chám je snad­no pocho­pi­tel­ný a sro­zu­mi­tel­ný. Kni­ha je věno­va­ná aktu­ál­ním psy­cho­so­ma­tic­kým oblas­tem : chro­nic­ké boles­ti, kar­di­o­vasku­lár­ní­mu sys­té­mu, psy­cho­en­do­kri­no­lo­gii a stre­su, imu­nit­ní­mu sys­té­mu, vzta­hu neu­ro­nál­ní plas­ti­ci­ty a psychoterapie.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Johann Caspar Rüe­gg byl švý­car­ský lékař v obo­ru fyzi­o­lo­gie a autor něko­li­ka pub­li­ka­cí o psychosomatice.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví