Knihovna

Ne je moje superschopnost

Lies, Annette

Ne je moje superschopnost

Kdy­bych mat­ce řek­la, že na to nemám čas, tak se mnou už v živo­tě nepromluví !
Podob­ná pro­hlá­še­ní důvěr­ně zna­jí mno­zí z nás. Potý­ka­jí se s kul­tur­ně pod­mí­ně­ným vzor­cem cho­vá­ní, kvů­li němuž jsou pře­svěd­če­ni, že muse­jí za kaž­dých okol­nos­tí všem vychá­zet vstříc na úkor vlast­ních potřeb. To vede k poci­tům úzkos­ti, ztrá­ty iden­ti­ty, k potla­čo­va­né­mu vzte­ku a někdy i k vyhoření.
Kni­ha odleh­če­ným, zábav­ným způ­so­bem pomo­cí nově vytvo­ře­né humor­né ter­mi­no­lo­gie uva­žu­je o pří­či­nách toho­to posto­je a nabí­zí řeše­ní spo­čí­va­jí­cí v růz­ných aspek­tech respek­to­vá­ní vlast­ních hra­nic a potřeb. Zabý­vá se důvo­dy, proč je tak obtíž­né něco odmít­nout, zejmé­na blíz­kým oso­bám, těles­ný­mi pro­je­vy odmít­nu­tí a spouš­tě­či toho­to roz­po­lo­že­ní. Ana­ly­zu­je růz­né dru­hy „ne“ a jed­not­li­vé oblas­ti, v nichž je potře­ba jed­no­znač­ně odmítnout. 

Annet­te Lies je původ­ní pro­fe­sí eko­nom­ka, kte­rá poz­dě­ji vystu­do­va­la dra­ma­tur­gii. Je autor­kou něko­li­ka úspěš­ných romá­nů a mno­ha scé­ná­řů. Žije v Německu.

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví