❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Nenásilná komunikace a moc

Marshall Rosenberg

Nenásilná komunikace a moc

Nená­sil­ná komu­ni­ka­ce zná dva kon­cep­ty moci : moc nad někým a moc s někým. Moc nad někým má ten, kdo dru­hé kri­ti­zu­je, obvi­ňu­je, zahanbu­je, odmě­ňu­je či tres­tá a podob­ně. Moc s někým má člo­věk, kte­rý zná a uzná­vá svo­je hod­no­ty a potře­by i hod­no­ty a potře­by dru­hých lidí, a ti mu v důsled­ku toho při­su­zu­jí pozi­ci moci, pro­to­že věří, že jim pomů­že v napl­ňo­vá­ní jejich potřeb.

Mar­shall Rosenberg byl ame­ric­ký psy­cho­log, medi­á­tor, autor a uči­tel, kte­rý vytvo­řil meto­du nená­sil­né komu­ni­ka­ce, tj. pro­ces, kte­rý pod­po­ru­je part­ner­ství a pomá­há řešit kon­flik­ty mezi lid­mi, ve vzta­zích, a v komu­ni­tách. V Por­tá­le vyšly jeho kni­hy Nená­sil­ná komu­ni­ka­ce a Co řek­ne­te, změ­ní váš svět.

bro­žo­va­ná, 152 stránek

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál