Knihovna

Pečujte o svůj vztah

Mattias Stølen Due

Pečujte o svůj vztah

Ces­ta k pozi­tiv­ní změ­ně part­ner­ské­ho vzta­hu nepři­ná­ší žád­ný zázrač­ný návod na štěs­tí, ale pra­cu­je s tím, co má dvo­ji­ce stá­le ješ­tě k dis­po­zi­ci a může to změ­nit. Vel­mi jem­ná, cit­li­vá a čti­vá pří­ruč­ka dopl­ně­ná moti­vač­ní­mi otáz­ka­mi vychá­zí z před­po­kla­du, že lidé nejsou jen hříč­ka­mi vněj­ších okol­nos­tí a instink­tů. Chtě­jí-li si udr­žet dlou­ho­do­bý vztah, je tře­ba k němu při­stu­po­vat zod­po­věd­ně, vyvo­lá­vat změ­ny a dosa­že­né cíle nor­ma­li­zo­vat a zvnitř­nit. Autor posky­tu­je cen­né rady, jak roz­pa­du vzta­hů před­chá­zet, niko­li řešit tepr­ve jeho násled­ky : Zjis­tě­te, co může­te udě­lat sami. Buď­te dob­rým pří­te­lem. Zaměř­te se na to dob­ré. Mluv­te o pro­blé­mech. Chá­pej­te své­ho part­ne­ra. Vyprá­věj­te o sobě. Dotý­kej­te se navzá­jem. Ber­te v úva­hu vněj­ší vlivy.

Mat­ti­as Stølen Due je psy­cho­log a ředi­tel dán­ské­ho Cen­t­ra pro roz­voj rodi­ny. Zamě­řu­je se na prá­ci s posi­lo­vá­ním poho­dy a štěs­tí v rodi­ně. Pořá­dá kur­zy pro páry, věnu­je se páro­vé tera­pii a ško­lí odborníky.