Knihovna

Podpora pozitivního chování

Osgood, Tony

Podpora pozitivního chování

Kni­ha Tony­ho Osgo­o­da, brit­ské­ho odbor­ní­ka na pro­ble­ma­ti­ku pod­po­ry lidí s inte­lek­to­vým posti­že­ním a cho­vá­ním nároč­ným na péči, je zalo­že­na na pří­stu­pu pod­po­ry pozi­tiv­ní­ho cho­vá­ní (Posi­ti­ve Beha­vi­our Sup­port, angl. zkrat­ka PBS). Pod­po­ra pozi­tiv­ní­ho cho­vá­ní je kom­plex­ní sou­bor stra­te­gií zamě­ře­ný na člo­vě­ka a jeho důstoj­nost, zdů­raz­ňu­je také nut­nost zacho­vat jeho indi­vi­du­a­li­tu. Usi­lu­je o zlep­šo­vá­ní kva­li­ty živo­ta a před­chá­zí kri­zo­vým situ­a­cím, a sni­žu­je tak výskyt nároč­né­ho cho­vá­ní u dětí a dospě­lých s hlub­ším inte­lek­to­vým nebo vývo­jo­vým posti­že­ním, včet­ně autismu.

Tony Osgo­od je význam­ný brit­ský expert v oblas­ti péče o lidi s inte­lek­to­vým posti­že­ním a autis­mem. Tomu­to téma­tu se věnu­je více než tři­cet let jak prak­tic­ky, tak také teoreticky. 

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví