Knihovna

Poněkud zvláštní kůň

Nilsson, Frida

Poněkud zvláštní kůň

Hed­vi­ka si ze vše­ho nej­víc pře­je mít vlast­ní­ho koně. Její spo­lu­žač­ka Ellen dosta­la prá­vě od rodi­čů poní­ka. Hed­vi­čin domá­cí maz­lí­ček má také čty­ři kopy­ta, ale přes­to se to nějak nepo­ved­lo. Hed­vi­ka tatín­ko­vi nedo­ká­že vysvět­lit, že ve dru­hé tří­dě berou ostat­ní váž­ně jen ty, co mají koně, a tak si Hed­vi­ka rad­ši vymys­lí nové­ho sou­se­da, kte­rý vlast­ní tři bělou­še. Z Hed­vi­ky se rázem sta­ne nej­ob­lí­be­něj­ší hol­čič­ka ze tří­dy, všich­ni jí dáva­jí bon­bo­ny a vše­mož­ně si ji před­chá­ze­jí. Hed­vi­ka se ale zamo­tá­vá do klub­ka výmys­lů tak, že se jí z něj vyplé­tá jen vel­mi obtíž­ně. Navíc své­ho pra­vé­ho kopyt­ní­ka nesná­ší a jed­no­ho dne, když se zví­ře lek­ne a ute­če, si Hed­vi­ka uvě­do­mí, že ho pře­ce jen ráda má…
Jde o dru­hý titul z úspěš­né série vychá­ze­jí­cí pod znač­kou Hedvika.
Vese­lá dět­ská kníž­ka pojed­ná­va­jí­cí jen tak mimo­cho­dem o život­ně důle­ži­tých téma­tech, jako je tlak vrs­tev­ní­ků či jak se vyrov­nat s jinakostí.
Fri­da Nilsson je švéd­ská autor­ka kní­žek a roz­hla­so­vých her pro děti. V Por­tá­le vyšly její kni­hy Gori­la a jáPirá­ti z Ledo­vé­ho mořeVrá­no­va neo­by­čej­ná dob­ro­druž­ství a Ve ško­le se dějou věci !

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví