❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou

Dr. Andrea Caby, Dr. Filip Caby

Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou

Po úspě­chu své kni­hy Pří­ruč­ka psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kých tech­nik pro prá­ci s dět­mi a rodi­nou se man­že­lé Caby­o­vi roz­hod­li napsat jakési pokra­čo­vá­ní, kte­ré svou struk­tu­rou nava­zu­je na před­cho­zí kni­hu, ale roz­ví­jí nové nápa­dy týka­jí­cí se řeše­ní pro­blé­mo­vých situ­a­cí (např. prá­ce s meta­fo­ra­mi, se zdro­ji, s impro­vi­za­cí). U kaž­dé inter­ven­ce je opět uve­de­na násle­du­jí­cí struk­tu­ra : základ­ní idea, popis meto­dy, kon­krét­ní tipy pro uži­tí, indi­ka­ce, kon­tra­in­di­ka­ce, vhod­né pro. Tech­ni­ky jsou pri­már­ně míně­ny pro prá­ci s dět­mi a dospí­va­jí­cí­mi, ale dob­ře je vyu­ži­jí i páry, rodi­ny, sku­pi­ny a jed­not­liv­ci, a to v kon­tex­tu psy­cho­te­ra­pie, peda­go­gi­ky, soci­ál­ní prá­ce, kou­čin­ku i jiných dru­hů prá­ce s lidmi. 

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví