Knihovna

Přerámování v terapii

Mark Tyrrell

Přerámování v terapii

Ve své struč­né a prak­tic­ké kni­ze autor popi­su­je roz­díl mezi přímým a meta­fo­ric­kým pře­rá­mo­vá­ním, dává tipy, jak tuto meto­du účin­ně pro­vá­dět, a před­klá­dá nám ukáz­ky z více než 80 psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kých kazu­is­tik. Kni­ha je urče­na nejen tera­pe­u­tům, ale vůbec všem, kdo chtě­jí sami zaku­sit nový pohled na sta­ré význa­my a zlep­šit svou schop­nost fle­xi­bil­ně vní­mat život­ní situace.

Mark Tyrrell je psy­cho­te­ra­peut a hyp­no­te­ra­peut s dva­ce­ti­le­tou pra­xí, lek­tor a řeč­ník. Spo­luza­lo­žil a vede něko­lik inter­ne­to­vých pro­jek­tů, kte­ré se týka­jí např. hyp­no­te­ra­pie, onli­ne výcvi­ko­vých pro­gra­mů či léč­by depre­se a panic­ké poruchy.

bro­žo­va­ná, 112 stránek

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál