❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Probouzení tygra

Peter A. Levine

Probouzení tygra

Kni­ha sro­zu­mi­tel­ně popi­su­je sympto­my trau­ma­tu a kro­ky, kte­ré je tře­ba pod­nik­nout k jejich léče­ní. Trau­ma čas­to vzni­ká násled­kem zdán­li­vě běž­ných zážit­ků a zku­še­nos­tí. Kni­ha je prů­vod­cem, kte­rý nás zave­de do svě­ta téměř nepo­střeh­nu­tel­ných, ale vel­mi moc­ných impul­sů, jež řídí naše reak­ce na zdr­cu­jí­cí život­ní udá­los­ti. Najde­me zde řadu cvi­če­ní, kte­rá nám pomo­hou zamě­řit se na těles­né vje­my. Bude­me-li těm­to vje­mům věno­vat více pozor­nos­ti, může­me trau­ma léčit.

K zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha.

Rok vydání
2011

Vydavatelství
Maitrea

Do knihkupectví