Knihovna

Psychická odolnost předškoláků

Rönnau-Böse, Maike; Fröhlich-Gildhoff, Klaus

Psychická odolnost předškoláků

Psy­chic­ká odol­nost pat­ří k důle­ži­tým doved­nos­tem pro život. Jak ji posí­lit ? Z čeho vlast­ně vychá­zí ? Jak dosáh­nout toho, aby dítě neu­padlo do nau­če­né bez­moc­nos­ti, ale aby se nao­pak sta­vě­lo k růz­ným obtí­žím čelem a doká­za­lo si s nimi tvo­ři­vě pora­dit ? Kni­ha zku­še­ných auto­rů vysvět­lu­je, co to psy­chic­ká odol­nost je, jak vzni­ká, co ji může ohro­žo­vat. Kla­de vel­ký důraz na soci­a­li­zač­ní vliv vrs­tev­ní­ků v růz­ných sku­pi­nách. Posky­tu­je řadu prak­tic­kých pod­ně­tů, z nich mohou peda­go­go­vé mateř­ských škol čer­pat. Auto­ři kni­hu napsa­li vel­mi sro­zu­mi­tel­ně, text dopl­ni­li růz­ný­mi sché­ma­ty a výčty, jež čte­ná­ři pomo­hou ori­en­to­vat se v daném tématu.

Mai­ke Rön­nau-Böse spo­lu s Klau­sem Fröh­li­chem-Gild­ho­f­fem napsa­li řadu knih na téma psy­chic­ké odolnosti.

Rok vydání
2021

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví