❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů

Doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D.

Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů

Nej­no­věj­ší vědec­ké poznatky v oblas­ti dia­gnos­ti­ky trans­for­mo­va­né do potřeb pra­xe. Pro­to­že autor­ka popi­su­je vyhod­no­co­vá­ní výsled­ků psy­cho­lo­gic­kých tes­tů, i okol­nos­ti, kte­ré ovliv­ňu­jí hod­no­ce­ní, s pomo­cí kni­hy dia­gnos­ti­ku rea­li­zu­je i začá­teč­ník. Pub­li­ka­ce se zabý­vá tes­to­vá­ním inte­li­gen­ce, řídí­cí­ho úsud­ku, tem­pe­ra­men­tu, psy­cho­lo­gic­kých typů a také tem­ných strá­nek osobnosti.

Doc. Mgr. Ele­na Lisá, Ph.D., před­ná­ší psy­cho­di­a­gnos­ti­ku dospě­lých na fakul­tě psy­cho­lo­gie Pane­vrop­ské vyso­ké ško­ly v Bra­ti­sla­vě. Na pozi­ci kon­zul­tan­ta a HR mana­že­ra zís­ka­la prak­tic­ké zku­še­nos­ti s pří­pra­vou výbě­ro­vých říze­ní, plá­nem roz­vo­je pra­cov­ní­ků a rea­li­za­cí dal­ších pro­jek­tů v oblas­ti lid­ských zdrojů.

bro­žo­va­ná, 160 stránek

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál