Knihovna

Psychopat v mém mozku

James H. Fallon

Psychopat v mém mozku

Jed­no­ho dne zkou­mal osma­pa­de­sá­ti­le­tý Fallon hro­mád­ku ske­nů moz­ků svých rodin­ných pří­sluš­ní­ků : obráz­ků, kte­ré měly slou­žit jako kon­t­rol­ní zázna­my urče­né ke srov­ná­ní se sním­ky paci­en­tů s Alzhe­i­me­rem. Úpl­ně vespod ležel sní­mek, kte­rý zjev­ně odpo­ví­dal moz­ku psy­cho­pa­ta. Fallon si pomys­lel, že se tam při­mí­chal nedo­pat­ře­ním ze što­su sním­ků opa­ko­va­ně tresta­ných násil­ní­ků, tak­že se domlu­vil s tech­ni­ky, že zkon­t­ro­lu­jí, komu záznam pat­ří. Ti nade všech­ny pochyb­nos­ti pro­ká­za­li, že nikdo nic nepo­ple­tl a inkri­mi­no­va­ný sken pochá­zí sku­teč­ně od Fallo­no­vy rodi­ny. Jed­na­lo se o jeho vlast­ní mozek.
V kni­ze Psy­cho­pat v mém moz­ku se pro­lí­ná auto­ro­vo zamyš­le­ní nad neu­ro­lo­gic­kým a gene­tic­kým zákla­dem a pří­či­na­mi psy­cho­pa­tie s vyzná­ním popi­su­jí­cím, co všech­no se o sobě dozvě­děl od svých kole­gů a rodin­ných pří­sluš­ní­ků, i zamyš­le­ním nad tím, zda lze psy­cho­pa­ty změ­nit a čím mohou tako­ví lidé pro­spět světu. 
James H. Fallon je pro­fe­sor v obo­ru neu­ro­věd půso­bí­cí 40 let na Kali­forn­ské uni­ver­zi­tě. Je nosi­te­lem něko­li­ka oce­ně­ní i maji­te­lem úspěš­ných firem v obo­ru bio­tech­no­lo­gií, spo­lu­pra­cu­je s ame­ric­kým minis­ter­stvem obra­ny. Pra­vi­del­ně se obje­vu­je v médiích.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví