Knihovna

Síla nevysloveného

Peter Pöthe

Síla nevysloveného

Zku­še­ný dět­ský psy­cho­a­na­ly­tic­ký psy­cho­te­ra­peut popi­su­je a komen­tu­je prů­běh léč­by pěti dětí a dospí­va­jí­cích v roz­me­zí jed­no­ho kalen­dář­ní­ho roku. Text je roz­dě­len na jed­not­li­vá tera­pe­u­tic­ká seze­ní něko­li­ka kli­en­tů – chlap­ce z pěs­toun­ské péče, dospí­va­jí­cí dív­ku zne­u­ží­va­nou v dět­ství, malé­ho syna mat­ky, kte­rá zemře v prů­bě­hu tera­pie na rako­vi­nu, dív­ky agre­siv­ně se roz­vá­dě­jí­cích rodi­čů a mla­dé­ho super­vi­do­va­né­ho tera­pe­u­ta z dět­ské­ho domo­va –, kte­rá odrá­že­jí teo­re­tic­ké zna­los­ti, prak­tic­ké i osob­ní zku­še­nos­ti auto­ra v kon­tex­tu celo­ži­vot­ních pří­bě­hů jeho kli­en­tů. Pub­li­ka­ce je napsa­ná odbor­ně fun­do­va­ně, sou­čas­ně však pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­ně, díky čemu může slou­žit nejen jako manu­ál psy­cho­te­ra­pie dětí, ale poskyt­ne i lite­rár­ní záži­tek. Uži­tek z ní může mít širo­ká čte­nář­ská obec, odbor­ní­ci pra­cu­jí­cí v oblas­ti psy­cho­lo­gic­ké péče o děti, stu­den­ti psy­cho­lo­gie, rodi­če i zájem­ci o psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké příběhy. 
MUDr. Peter Pöthe je vystu­do­va­ný lékař, během stu­dií absol­vo­val něko­lik odbor­ných stá­ží na pres­tiž­ních uni­ver­zi­tách zamě­ře­ných na obec­nou a dět­skou psy­chi­atrii. Na Harvar­do­vě uni­ver­zi­tě se zabý­val pro­ble­ma­ti­kou sexu­ál­ně zne­u­ží­va­ných a týra­ných dětí. Mimo psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou prá­ci s dět­mi, dospí­va­jí­cí­mi a jejich rodi­či před­ná­ší na zahra­nič­ních a domá­cích kon­fe­ren­cích, na kur­zech pro stu­den­ty medi­cí­ny, psy­chi­at­ry, psy­cho­lo­gy, peda­go­gy, věnu­je se veřej­né a odbor­né pub­li­kač­ní čin­nos­ti, pomá­há trau­ma­ti­zo­va­ným dětem a rodi­čům v uprch­lic­kých tábo­rech a podí­lí se na tvor­bě záko­nů na ochra­nu dětí. V rám­ci Insti­tu­tu psy­cho­te­ra­pie dětí a rodi­čů (IPDAR, s.r.o.) orga­ni­zu­je a vede výcvi­ky dět­ské psy­cho­te­ra­pie v Čes­ké repub­li­ce a na Slovensku. 

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví