Knihovna

Tak už se nestyď

PhDr. Lucie Bělohlávková

Tak už se nestyď

Bojíš se při­hlá­sit, když se uči­tel v hodi­ně na něco ptá ? Když už zved­neš ruku, sta­ne se ti, že ti správ­ná odpo­věď „vypad­ne“ z hla­vy, pro­to­že ji „pře­ma­žou“ tvo­je oba­vy a strach ? Bojíš se tra­pa­sů a nevíš si rady ve vzta­zích s ostat­ní­mi lid­mi ? Pořád pře­mýš­líš o tom, co si o tobě dru­zí budou mys­let, a blo­ku­je tě to ? Dob­rá zprá­va je, že podob­ně na tom jsou i někte­ří tví vrs­tev­ní­ci. I oni se někdy bojí, že selžou, mají strach navá­zat soci­ál­ní kon­takt s ostat­ní­mi, sty­dí se.
Tahle kníž­ka ti pomů­že tyhle pro­blémy dostat pod kon­t­ro­lu. Najdeš v ní tipy, jak poznat škod­li­vé myš­len­ky a jak je změ­nit. Také tady najdeš tipy, jak rela­xo­vat, a kníž­ka tě pod­po­ří v tom, když se odhod­láš navzdo­ry stra­chu k něče­mu, co ti nahá­ní strach. 
Kni­ha je urče­na dospí­va­jí­cím se soci­ál­ní fobií a úzkost­nou poru­chou, jejich rodi­čům a vycho­va­te­lům, psy­cho­lo­gům pra­cu­jí­cím s dospí­va­jí­cí­mi se soci­ál­ní fobií.
PhDr. Lucie Bělo­hláv­ko­vá je psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka půso­bí­cí v Psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kém cen­t­ru Řip­ská. Od roku 2015 toto cen­t­rum i vede. Pra­cu­je s dět­mi i s dospě­lý­mi kli­en­ty. Spe­ci­a­li­zu­je se pře­de­vším na pro­blémy spo­je­né s úzkost­ný­mi sta­vy (fobie, panic­ká poru­cha, soci­ál­ní úzkost, obse­dant­ně-kom­pul­ziv­ní poru­cha), dále také na poru­chy pří­jmu potra­vy, prá­ci s trau­ma­ty a Asper­ge­rův syn­drom. Po stu­diu na Peda­go­gic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy absol­vo­va­la výcvik v kogni­tiv­ně-beha­vi­o­rál­ní tera­pii na Odys­sea – Mezi­ná­rod­ním insti­tu­tu KBT. Při své prá­ci vyu­ží­vá toho­to přístupu.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví