Knihovna

Terapie mezi stromy

Táborský, Adam

Terapie mezi stromy

Kni­ha při­bli­žu­je teo­re­tic­ké zákla­dy i prak­tic­ké roz­mě­ry tera­pie v pří­ro­dě, zamě­řu­je se na chůzi a min­d­ful­ness v pří­ro­dě, při­ná­ší čet­né kazu­is­ti­ky, sna­ží se defi­no­vat dobrou pra­xi, zdů­vod­ňu­je pří­no­sy psy­cho­te­ra­pie v pří­ro­dě a to, proč dává smy­sl ve své pra­xi vymě­nit čty­ři stě­ny za stro­my a na co si dávat pozor.
Adam Tábor­ský vystu­do­val jed­no­o­bo­ro­vou psy­cho­lo­gii a veřej­nou poli­ti­ku. Téma­tem pří­ro­dy a dušev­ní­ho zdra­ví se zabý­vá ve své tera­pe­u­tic­ké pra­xi i v dok­tor­ském stu­diu. Pra­cu­je v PN Bohni­ce s lid­mi s emoč­ně nesta­bil­ní poru­chou osob­nos­ti pomo­cí DBT (dia­lek­tic­ko-beha­vi­o­rál­ní tera­pie), má zku­še­nos­ti z Cen­t­ra kri­zo­vé intervence.

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví