❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Toníkův zlý sen

Ben Furman

Toníkův zlý sen

Toní­ka trá­pí noč­ní můra : V noci se na něj čas­to řítí obrov­ské čer­né nákla­ďá­ky. Bojí se kvů­li tomu cho­dit spát. Ani on, ani jeho rodi­če si s tím nevě­dí rady. Jed­nou je Toník u babič­ky a pro­zra­dí jí, co ho trá­pí. A babič­ka ví, jak na to…
Toní­kův zlý sen není jen pří­bě­hem o noč­ních můrách, ale vůbec o tom, jak zaří­dit, aby nás netrá­pi­lo, že nás něco trápí.
Kni­hu dopro­vá­ze­jí infor­ma­ce pro rodi­če o tom, co jsou noč­ní můry a jak se s nimi dá pracovat. 
Ben Fur­man je fin­ský psy­chi­atr, tera­peut a kouč, jeden z ino­vá­to­rů v pří­stu­pu zamě­ře­ném na řeše­ní. Ve Fin­sku má svůj tele­viz­ní pořad, je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ným odbor­ní­kem. Jeho pub­li­ka­ce byly pře­lo­že­ny do mno­ha jazy­ků. Čes­ky vyšly jeho kni­hy Nikdy není poz­dě na šťast­né dět­stvíNikdy není poz­dě na spo­ko­je­ný tým.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví