Knihovna

Transformace emoční bolesti v psychoterapii

Timuľák, Ladislav

Transformace emoční bolesti v psychoterapii

Kni­ha před­sta­vu­je teo­rii lid­ské­ho utr­pe­ní a model tera­pie, kte­rý toto utr­pe­ní léčí. Model utr­pe­ní sta­ví na před­po­kla­du, že zakou­še­ná emoč­ní bolest je reak­cí na zra­ně­ní, kte­ré brá­ní či naru­šu­je napl­ně­ní základ­ních lid­ských potřeb lás­ky, bez­pe­čí a uzná­ní. Kni­ha je urče­na účast­ní­kům pro­fes­ních výcvi­ků (v kli­nic­ké a pora­den­ské psy­cho­lo­gii, pora­den­ství a psy­cho­te­ra­pii), stej­ně jako kva­li­fi­ko­va­ným pro­fe­si­o­ná­lům v nava­zu­jí­cím výcvi­ku v tera­pii zamě­ře­né na emo­ce nebo se zájmem o ten­to přístup.
Ladi­slav Timu­ľák je slo­ven­ský psy­cho­te­ra­peut, půso­bí na Tri­ni­ty Colle­ge v Dub­li­nu, kde také pro­vo­zu­je sou­kro­mou praxi.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví