Knihovna

Třinácté komnaty dětské duše

Oaklander, Violet

Třinácté komnaty dětské duše

Autor­ka svým lid­ským a pou­ta­vým pří­stu­pem pomá­há nahléd­nout do vnitř­ní­ho svě­ta dítě­te a dospí­va­jí­cí­ho a hle­dá ces­ty, jak pod­po­řit roz­voj samo­stat­ných a jedi­neč­ných lid­ských bytos­tí. Pub­li­ka­ce obsa­hu­je řadu kazu­is­tik a uká­zek z tera­pe­u­tic­ké prá­ce za pomo­ci mno­ha expre­siv­ních tech­nik typu malo­vá­ní, prá­ce s hlí­nou, vyprá­vě­ní, hra s pís­kem, hud­ba, dra­ma­ti­za­ce či prá­ce s lout­ka­mi. Zvlášt­ní kapi­to­la se zabý­vá spe­ci­fic­ký­mi pro­blémy cho­vá­ní, jako je agre­se, hyperak­ti­vi­ta, uza­vře­nost, strach, stres, trau­ma, těles­né sympto­my, autis­mus, vina a naru­še­né sebe­po­je­tí. Autor­ka se rov­něž věnu­je růz­ným typům kli­en­tů a jejich rodin a podrob­ně popi­su­je tera­pe­u­tic­ký pro­ces. Dnes již slav­ná kni­ha byla pře­lo­že­na do 15 jazyků.

Vio­let Oaklan­der vystu­do­va­la kli­nic­kou psy­cho­lo­gii, man­žel­ské a rodin­né pora­den­ství a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku. Pra­cu­je jako psy­cho­lož­ka a psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka zamě­ře­ná na děti a dospí­va­jí­cí. Vede výcvi­ko­vé semi­ná­ře o svém pří­stu­pu, kte­rý kom­bi­nu­je gestalt tera­pii s řadou expre­siv­ních technik.

K zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha. 

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví