Knihovna

Uzdravení vývojového traumatu

Heller Laurence, LaPierre Aline

Uzdravení vývojového traumatu

Zku­še­ní tera­pe­u­ti Lar­ry Heller a Ali­ne LaPierre vytvo­ři­li obo­ha­cu­jí­cí a uce­le­nou syn­té­zu dět­ské­ho vývo­je na zákla­dě prů­kop­nic­ké tra­di­ce Wilhel­ma Rei­cha, Eri­ka Erik­so­na a Ale­xan­dra Lowe­na. Nabí­ze­jí sro­zu­mi­tel­né tech­ni­ky a postu­py pro všech­ny z nás, kdo se sna­ží­me lépe pocho­pit své základ­ní vnitř­ní kon­flik­ty. Kni­ha Uzdra­ve­ní vývo­jo­vé­ho trau­ma­tu je důle­ži­tou a snad­no pocho­pi­tel­nou mapou, kte­rá napo­má­há emoč­ní­mu zrá­ní a psy­cho­lo­gic­ké­mu a duchov­ní­mu růstu.

K zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha.

Rok vydání
2016

Vydavatelství
Fontána

Do knihkupectví