Knihovna

Vím, jak se cítíš

Mgr. Hana Zobačová

Vím, jak se cítíš

Pra­cov­ní sešit se zamě­řu­je na roz­voj soci­ál­ních kom­pe­ten­cí, schop­nost číst emo­ce, rozu­mět jim, správ­ně je inter­pre­to­vat. Vede děti k poro­zu­mě­ní svým vlast­ním poci­tům, ke schop­nos­ti je ade­kvát­ně ver­ba­li­zo­vat, vcí­tit se do poci­tů dru­hých a učí děti hle­dat tyto poci­ty kolem sebe v reál­ných situ­a­cích. Roz­ví­jí u dětí také schop­nost poci­ty inter­pre­to­vat růz­ně, aby si děti uvě­do­mo­va­ly, že jed­na situ­a­ce může v lidech vzbu­zo­vat růz­né, někdy dokon­ce pro­ti­chůd­né emo­ce. A v nepo­sled­ní řadě vede děti k roz­vo­ji „teo­rie mys­li“, kte­rá je v živo­tě ve sku­pi­ně jed­nou z klí­čo­vých dovedností.
Sešit je určen před­škol­ním dětem a žákům na počát­ku prv­ní­ho stupně.
Kaž­dý pra­cov­ní list obsa­hu­je obrá­zek a k němu při­po­je­ných něko­lik návod­ných otá­zek, kte­ré slou­ží k navá­zá­ní roz­ho­vo­ru s dítě­tem a ote­ví­rá širo­ké pole mož­nos­tí, jak může dospě­lý prů­vod­ce s dítě­tem nad lis­tem pra­co­vat a kam lze dítě vhod­ný­mi otáz­ka­mi směřovat.
Na začát­ku pra­cov­ní­ho seši­tu jsou uve­de­ny hlav­ní emo­ce, násle­du­jí jed­no­duš­ší a pře­hled­něj­ší situ­a­ce a na závěr pra­cov­ní­ho lis­tu jsou pak zařa­ze­ny kom­plex­ní situ­a­ce, kte­ré jsou emoč­ně vel­mi pestré.
Mgr. Hana Zoba­čo­vá je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka, redak­tor­ka a autor­ka knih pro děti.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví