❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Vývojová a vztahová terapie dětí

Pöthe, Peter

Vývojová a vztahová terapie dětí

Dět­ský psy­cho­te­ra­peut a psy­chi­atr Peter Pöthe shr­nu­je ve své kni­ze zku­še­nos­ti z více než dva­ce­ti­le­té tera­pe­u­tic­ké prá­ce s dět­mi. Opí­rá se při­tom o aktu­a­li­zo­va­né zna­los­ti a prak­tic­ké zku­še­nos­ti s dět­ský­mi kli­en­ty, jejich rodi­či i s odbor­ný­mi pra­cov­ní­ky v oblas­ti péče o psy­chic­ké zdra­ví dětí. Zamě­řil se na pře­hled­né a sys­te­ma­tic­ké zpra­co­vá­ní psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho pro­ce­su s dět­mi a dospí­va­jí­cí­mi, jehož cílem je ved­le emoč­ní úle­vy a ústu­pu kli­nic­kých pří­zna­ků i nastar­to­vá­ní a pod­po­ra psy­cho­so­ci­ál­ní­ho růstu.

Rok vydání
2022

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví