❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Začni si věřit

Schab, Lisa M.

Začni si věřit

Dospí­vá­ní s sebou mnoh­dy nese pocit, že za nic nesto­jí­me a že nikdy nedo­sáh­ne­me svých cílů. Jak vystou­pit ze zača­ro­va­né­ho kru­hu pod­ce­ňo­vá­ní a nedů­vě­ry k sobě samým ? Jak si vybu­do­vat zdra­vou sebe­dů­vě­ru, kte­rá je zákla­dem pro řeše­ní růz­ných situ­a­cí, do nichž se v živo­tě dostáváme ?
Náš rád­ce ti pomů­že v sebe­po­zná­ní, v odha­le­ní tvých sil­ných i sla­bých stránek. 

Rok vydání
2022

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví