Knihovna

Ženy, které milují příliš

Robin Norwoodová

Ženy, které milují příliš

Je pro vás v živo­tě nej­dů­le­ži­těj­ší, abys­te měly koho milo­vat ? Věří­te v toho pra­vé­ho a v to, že život s ním vás navždy zachrá­ní před poci­tem smut­ku a osa­mě­ní ? Že ho změ­ní­te k lep­ší­mu silou své lás­ky ? Nudí vás „milí muži“, kte­ří jsou ote­vře­ní, las­ka­ví a spolehliví ? 
Kni­ha Ženy, kte­ré milu­jí pří­liš, napsa­ná pro ženy, jež na podob­né otáz­ky odpo­ví­da­jí „ano“, dnes nále­ží mezi nej­slav­něj­ší psy­cho­lo­gic­ké rád­ce vůbec. Popi­su­je pří­běhy žen, jimž se v dět­ství dosta­lo jen málo sku­teč­né péče a kte­ré se sna­ží ten­to nedo­sta­tek uspo­ko­jit tím, že peču­jí o své cito­vě téměř nedo­stup­né part­ne­ry. Při­tom se však pra­vi­del­ně zaplé­ta­jí do nejed­no­znač­ných, cha­o­tic­kých a emoč­ně bolest­ných situ­a­cí. Autor­ka tako­vým ženám uka­zu­je, jak z jejich blud­né­ho kru­hu najít ces­tu ven tím, že roz­po­zna­jí svou vnitř­ní hod­no­tu a začnou dru­hým důvěřovat. 
Robin Norwo­o­do­vá je býva­lá man­žel­ská, rodin­ná a dět­ská tera­pe­u­t­ka se zamě­ře­ním na závis­los­ti. Její kni­ha Ženy, kte­ré milu­jí pří­liš se sta­la celo­svě­to­vým best­selle­rem s něko­li­ka mili­o­ny pro­da­ných výtisků.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví