NOVINKY

Benefiční beseda s RNDr. Jiřím Grygarem

10. prosince 2019

Zve­me pří­z­niv­ce a přá­te­le naše­ho Sdru­že­ní na dru­hou bene­fič­ní bese­du z cyk­lu Proč jsem tady?, ten­to­krát s Jiřím Gry­ga­rem na téma Kos­mic­ká odpo­věd­nost člo­vě­ka. Veče­rem pro­vá­zí Mgr. Jan Špi­lar. Bese­da pro­běh­ne 20. led­na 2020 v kině Scala. 

RNDr. Jiří Gry­gar, CSc. je čes­ký ast­ro­nom a ast­ro­fy­zik. Je význam­ným čes­kým popu­la­ri­zá­to­rem vědy v oblas­ti ast­ro­no­mie, ast­ro­fy­zi­ky a vzta­hu vědy a víry, za což zís­kal celou řadu oce­ně­ní, včet­ně oce­ně­ní od UNESCO (Kalinga,1996).

Mgr. Jan Špi­lar je čes­ký kadeř­ník, pod­ni­ka­tel a jáhen, kte­rý mimo jiné vede před­náš­ky a ado­ra­ce nejen pro man­žel­ské páry o duchov­ním posu­nu v part­ner­ství v kos­te­le sv. Micha­la na Domi­ni­kán­ském náměstí.

Výtě­žek bude pou­žít na zajiš­tě­ní potřeb dětí v pěs­toun­ských rodinách.

Video­po­zván­ka

Udá­lost na FB

Před­pro­dej vstu­pe­nek zajiš­ťu­je TIC.