❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Další děti potřebují milující rodinu

13. září 2023

Rubri­ka Hle­dá­me vás, mámo, táto upo­zor­ňu­je na děti, pro kte­ré se zatím nepo­da­ři­lo najít rodi­nu v kra­ji, kde žije. Najde­te v ní aktu­ál­ní pře­hled dětí, čeka­jí­cích na milu­jí­cí pěstouny. 

Aktu­ál­ní přehled. 

Kon­takt­ní oso­ba a garant­ka rubriky :

PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze

+420 731 507 401, michalova@pestouni.cz