NOVINKY

Děkujeme za dárky dětem v pěstounské péči

20. prosince 2021

K Váno­cům pat­ří dár­ky a obda­ro­vá­vá­ní. Pro nás pro dospě­lé nej­vět­ším dár­kem bývá, že se sejde­me všich­ni u rodin­né­ho sto­lu, zdra­ví a v dob­ré nála­dě. Při­znej­me si ale, že naše děti se nej­víc těší na to, co najdou pod stro­meč­kem (a pak teda na babič­ku s dědeč­kem, cuk­ro­ví, pohád­ky a na řízek). I my jsme na Sdru­že­ní tak jako kaž­dý rok při­pra­ve­ní na roz­dá­vá­ní dár­ků naším dětem z pěs­toun­ských rodin. Spous­tů dár­ků při­pra­vi­li pro nás stu­den­ti Fakul­ta pod­ni­ka­tel­ská VUT v Brně a také jsme dosta­li do kaž­dé rodi­ny krás­né CD s pohád­ka­mi. Dora­zi­ly i kra­bi­ce od bot s dár­ky od dětí dětem. PENAM nám daro­val per­níč­ky a cuk­ro­ví. Máme i krás­né kní­žeč­ky s Vánoč­ní­mi pří­běhy od Nakla­da­tel­ství Tri­ton. Všem moc děkujeme !