❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Dotazník mapující zkušenosti pěstounů s podporou školní úspěšnosti jejich přijatých dětí

28. srpna 2023

Sdí­lí­me prosbu o vypl­ně­ní dotaz­ní­ku pěs­tou­ny, kte­ří mají v péči děti škol­ské­ho věku. Dotaz­ník je sou­čás­tí výzku­mu v diser­tač­ní prá­ci ke škol­ní soci­ál­ní prá­ci Mgr. Bar­bo­ry Fal­to­vé z Jiho­čes­ké uni­ver­zi­ty v Čes­kých Budějovicích. 

Dotaz­ník mapu­je zku­še­nos­ti pěs­tou­nů s pod­po­rou škol­ní úspěš­nos­ti jejich při­ja­tých dětí základ­ní ško­lou a soci­ál­ní­mi pra­cov­ní­ky. Dotaz­ník je zce­la ano­nym­ní a jeho výsled­ky budou pou­ži­ty pro tvor­bu stu­die k pod­po­ře soci­ál­ní prá­ce ve pří­mo v pro­stře­dí základ­ní školy. 

Link na dotaz­ník : https://pruzkum.upce.cz/index.php/257731?lang=cs

QR kód dotazníku :