NOVINKY

Hledáme dlouhodobé pěstouny pro dvouletého chlapce

27. června 2022

Pepí­ček, nar. 07/2020 byl už v naší rub­ri­ce uve­řej­něn, ale zatím zůstá­vá v péči pře­chod­né pěs­toun­ky. Jed­ná se o zdra­vé dítě, kte­ré dob­ře pro­spí­vá. Pepík je pohled­ný, tma­vo­o­ký a tma­vo­vlasý chla­pec s méně výraz­ný­mi zna­ky men­ši­no­vé­ho etni­ka, má čty­ři sou­ro­zen­ce, kaž­dé žije v jiné rodi­ně. Rádi bychom mu našli milu­jí­cí dlou­ho­do­bé pěstouny.

V pří­pa­dě zájmu vám rádi pora­dí­me, jak postu­po­vat dále. Upo­zor­ňu­je­me však, že Sdru­že­ní nezpro­střed­ko­vá­vá umís­tě­ni dítě­te do rodi­ny. Zájem­ce bude čekat kla­sic­ký úřed­ní pro­ces pro­vě­řo­vá­ní a příprav. 

Kon­takt­ní osoba
PhDr. Ale­na Michalová
Psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze
+420 731 507 401
michalova@pestouni.cz