NOVINKY

Hledáme vás, mámo, táto — 3/2023

12. dubna 2023

Pokra­ču­je­me ve spo­lu­prá­ci s jed­not­li­vý­mi kraj­ský­mi úřa­dy v rám­ci Čes­ké repub­li­ky a vyhle­dá­vá­me dlou­ho­do­bě neu­mís­ti­tel­né děti k osvo­je­ní či do pěs­toun­ské péči. Aktu­ál­ně hle­dá­me milu­jí­cí rodi­nu pro děti : Hle­dá­me rodi­nu — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Přečtěte si pozorně tyto informace :

V pří­pa­dě zájmu vám rádi pomů­že­me a pora­dí­me, jak postu­po­vat dále. Těší­me se na spo­lu­prá­ci a nepře­stá­vá­me věřit, že spo­leč­ně najde­me kaž­dé­mu dítě­ti milu­jí­cí a peču­jí­cí rodinu !

Pro dal­ší infor­ma­ce kontaktujte :

PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze

+420 731 507 401, michalova@pestouni.cz