NOVINKY

Průvodce NRP 2/2021

16. dubna 2021

Vyšlo nové čís­lo Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péči. Hlav­ním téma­tem toho­to vydá­ní je KONTAKT S BIOLOGICKOU RODINOU V DOSPÍVÁNÍ. 

Najde­te v něm i tyto a dal­ší medai­lón­ky dětí, pro kte­ré hle­dá­me milu­jí­cí náhrad­ní rodi­nu : “Dvoj­čát­ka Mar­ti­na a Deni­sa, nar. 12/2006, jsou hol­čič­ky, u nichž byl dia­gnos­ti­ko­ván syn­drom týra­né­ho dítě­te s trva­lý­mi násled­ky, váž­ný­mi zvláš­tě u Mar­tin­ky. Jejich rodi­če men­ši­no­vé­ho etni­ka byli k dce­rám zba­ve­ni rodi­čov­ské odpovědnosti…Pro hol­čič­ky hle­dá­me vel­mi tole­rant­ní, zku­še­né pěs­tou­ny, kte­ří by byli schop­ni celo­den­ně o ně pečovat…”