❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Hledáme Vás, mámo, táto !

10. prosince 2018

Prá­vě vychá­zí posled­ní čís­lo v letoš­ním roce Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí. Ústřed­ním téma­tem jsou pro ten­to­krát ritu­á­ly a jejich role v živo­tě při­ja­tých děti. Nechy­bí ani rubri­ka Hle­dá­me Vás, mámo, táto, ve kte­ré ve spo­lu­prá­ci s kra­ji zve­řej­ňu­je­me krát­ké pří­běhy dětí, pro kte­ré se hle­dá milu­jí­cí rodina.