❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Kalendář Sdružení pěstounských rodin na rok 2021

18. července 2020

U pří­le­ži­tos­ti 25 výro­čí zalo­že­ní Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin vzni­kl kalen­dář na rok 2021 s nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi a obra­zy výtvar­ní­ků Pav­la Čecha (www.pavelcech.wz.cz ), Jiří­ho Grbavči­ce (www.jirigrbavcic.proweb.cz ), Pet­ra Mod­lit­by (www.petrmodlitba.cz ), Vla­di­mí­ra Tučap­ské­ho (www.vladimirtucapsky.ic.cz ), Vlas­ty Šve­jdo­vé (http://www.vlastasvejdova.cz) a foto­gra­fa Vra­ti­sla­va Hnát­ka (www.cestysvetla.cz ). Své tex­ty z kni­hy Děti, kte­ré se rodí v srd­ci pro­půj­či­la kalen­dá­ři RNDr. Milo­sla­va Stri­o­vá, pěs­toun­ská a ado­p­tiv­ní mamin­ka, klí­čo­vá pra­cov­ni­ce a lek­tor­ka vzdě­lá­vá­ní Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin. 

Objed­nej­te kalen­dář jako dárek pro své blíz­ké a přá­te­lé do 15. lis­to­pa­du toho­to roku emai­lem : prejsova@pestouni.cz a tím sym­bo­lic­ky pod­poř­te myš­len­ku pěs­toun­ské péče. Cena 150,-Kč zahr­nu­je nákla­dy na tisk a poš­tov­né. Děkujeme !