❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Konference Dítě v pěstounské péči a trauma

28. ledna 2021

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin z.s. za pod­po­ry Nada­ce J&T a ini­ci­a­ti­vy 8000důvodů pořá­dá kon­fe­ren­ci s mezi­ná­rod­ní účas­ti Dítě v pěs­toun­ské péči a trau­ma, kte­rá se usku­teč­ní ve dnech 21. – 22. dub­na 2021. Kon­fe­ren­ce je urče­ná zejmé­na psy­cho­lo­gům, tera­pe­u­tům, peda­go­gům, zástup­cům OSPOD a dopro­vá­ze­jí­cích orga­ni­za­cí a dal­ším odbor­ní­kům, pra­cu­jí­cím s dítě­tem a rodi­nou v kon­tex­tu náhrad­ní rodin­né péče. Věří­me, že kon­fe­ren­ce při­spě­je ke zkva­lit­ně­ní péče o ohro­že­né děti v Čes­ké republice.

Vzhle­dem k aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci jsme spus­ti­li mož­nost před­běž­né regis­tra­ce. Podrob­né infor­ma­ce a poky­ny k plat­bám budou zve­řej­ně­né a roze­sla­né při­hlá­še­ným účast­ní­kům začát­kem dubna.

Odkaz na strán­ky kon­fe­ren­ce s mož­nos­tí před­běž­né regis­tra­ce : O kon­fe­ren­ci — Konferencepestouni.cz

V pří­pa­dě dota­zů se obra­cej­te na koor­di­ná­tor­ku kon­fe­ren­ce, Juli­ju Prej­so­vou, +420 778 725 471, prejsova@pestouni.cz

Těší­me se na Vaši účast.