NOVINKY

Nejlepší zájem dítěte — poslechněte si #4 díl podcastu Náhradka

07. ledna 2022

Jak moc se daří nap­ňo­vat pojem nej­lep­ší­ho zájmu dítě­te v sou­vis­los­ti s pěs­toun­skou péči ? V tom­to díle se dotkne­me otá­zek potřeb dítě­te a potřeb pěs­toun­ské rodi­ny. Proč je důle­ži­té, aby dítě vyrůs­ta­lo v prav­dě a se zna­los­ti svých koře­nů, ale také dosta­lo šan­ci zako­ře­nit a vyrůs­tat v bez­pe­čí nové pěs­toun­ské rodi­ny ? Proč je důle­ži­tá pod­po­ra samot­ných pěs­tou­nů v jejich poslá­ní ze stra­ny oko­lí ? A jaký je práv­ní rámec pojmu nej­lep­ší­ho zájmu dítě­te ? I těch­to otá­zek se dotkne­me v posled­ním díle roku 2021 pod­cas­tu Náhradka. 

O pod­cas­tu — Náhrad­ka — pod­cast (nejen) o pěs­toun­ské péči (pestouni.cz)

K posle­chu také na Spo­ti­fy a Goo­gle Podcasty

V roce 2021 s pod­po­rou MPSV, dotač­ní pro­gram Rodi­na v rám­ci pro­jek­tu Hle­dá­me Vás, mámo, táto ! – osvě­ta a vzdě­lá­vá­ní veřej­nos­ti v oblas­ti NRP v Jiho­mo­rav­ském kraji.