NOVINKY

Nové knihy v knihovně Poradny NRP Brno

16. července 2020

Pokra­ču­je­me ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Por­tál, díky kte­ré jsme roz­ší­ři­li kni­hov­nu o nové publikace.