NOVINKY

Novinky v naší knihovně

14. ledna 2020

Díky dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Por­tál neu­stá­le roz­ši­řu­je­me seznam dostup­né lite­ra­tu­ry k zapůj­če­ní. Kouk­ně­te na posled­ní novin­ky v knihov­ně poboč­ky Brno.