❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Novoroční benefiční koncert

29. listopadu 2019

I letos pokra­ču­je­me ve spo­lu­prá­ci s agen­tu­rou GLOBART, kte­rá při­pra­vu­je tra­dič­ní Novo­roč­ní bene­fič­ní kon­cert v Besed­ním domě v Brně. Sto korun z kaž­dé pro­da­né vstu­pen­ky popu­tu­je na pod­po­ru dětí v pěs­toun­ské péčí. Odkaz na pro­gram kon­cer­tu a dal­ší infor­ma­ce

Všem účast­ní­kům děku­je­me za pod­po­ru a pře­je­me pří­jem­ný zážitek !