❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Nový článek na blogu : Žárlivost mezi dětmi v pěstounské rodině

19. září 2022

“Co by rodi­če — pěs­touni roz­hod­ně nemě­li dělat, je neu­mož­nit dítě­ti žár­lit, pro­to­že sou­ro­ze­nec­ká řev­ni­vost je zce­la při­ro­ze­né, legi­tim­ní prá­vo kaž­dé­ho dítě­te. Tedy niko­li MUSÍŠ ho (ji) mít rád(a), vyho­vět, půj­čit hrač­ky atd., pro­to­že… Nic z toho dítě nemu­sí. Sta­rost o bla­ho „nové­ho“ dítě­te je pou­ze na pěs­tou­nech, stej­ně jako sta­rost o bla­ho toho stá­va­jí­cí­ho. Kaž­dé­mu dítě­ti je zapo­tře­bí dopřát pro­žít „nor­mál­ní“ oba­vu, zda dítě, kte­ré má při­jít, neo­hro­zí jeho pozici.”

Pře­čtě­te si celý člá­nek zde : Žár­li­vost mezi dět­mi v pěs­toun­ské rodi­ně — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)