❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Nový web pro budoucí pěstouny

15. září 2023

Uva­žu­je­te o pěs­toun­ství ? Pomů­že­me vám v pro­ce­su rozhodování.

Mož­ná tepr­ve zva­žu­je­te, zda je tato ces­ta prá­vě pro vás. Nebo jste roz­hod­nu­tí, ale neví­te, kde a jak začít. Nebo už víte, jak na to, ale potře­bu­je­te si ujas­nit pár kon­krét­ních kro­ků. Kouk­ně­te na náš nový web Budoucipestouni.cz — Uva­žu­je­te o pěs­toun­ství ? Pomů­že­me vám v pro­ce­su rozhodování

Máte-li chvil­ku času a chce­te nezá­vaz­ně a odleh­če­nou for­mou otes­to­vat své zna­los­ti z oblas­ti péče o ohro­že­né děti, jsou tu pro vás naše kví­zy. Mož­nost cha­to­vat s kon­krét­ním odbor­ní­kem, kte­rý bude k dis­po­zi­ci v urči­té dny, nabí­zí naše onli­ne cha­to­va­cí porad­na. Pro spe­ci­fic­ké a cit­li­vé dota­zy vyu­žij­te naši e‑mailovou porad­nu.

Onli­ne porad­na začí­ná 19. září v čase 13:00 až 15:00. Na vaše dota­zy k pěs­toun­ské péči, ale také osvo­je­ní, bude odpo­ví­dat Mgr. Hana Reg­ne­ro­vá, tera­pe­u­t­ka, ředi­tel­ka Mod­ré lin­ky a ado­p­tiv­ní mamin­ka dnes už sko­ro dospě­lých dětí.