NOVINKY

Ocenění pečujících osob Zlínského kraje v kategorii Pěstoun za rok 2021

13. září 2021

Bla­ho­pře­je­me paní Marii Tětha­lo­vé, kte­rá zís­ka­la oce­ně­ní peču­jí­cích osob Zlín­ské­ho kra­je v kate­go­rii Pěs­toun za rok 2021. Na otáz­ku, co pro ní zna­me­ná pěs­toun­ství, říká se smí­chem : Je to dob­ro­druž­ství a je to bez­va ! Za Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin pře­je­me paní Tětha­lo­vé a všem oce­ně­ným pěs­tou­nům po mno­ho dal­ších let hod­ně zdra­ví, sil i radost­ných chvil s při­ja­tý­mi dětmi.