NOVINKY

Pár poznámek z předvánočního setkání OSPOD a SPR

06. prosince 2023

Spo­lu­prá­ci OSPOD a nás, jako dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce, pova­žu­je­me za jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších pilí­řů naší prá­ce. Dobrou pra­xí je pak kaž­do­roč­ní před­vá­noč­ní setká­ní se zhod­no­ce­ním spo­lu­prá­ce, kte­ré rea­li­zu­jí naše Porad­ny NRP. Sto­jí­me si za tím, že bez spo­lu­prá­ce OSPOD a dopro­vá­ze­jí­cích orga­ni­za­cí nemů­že být pomoc ohro­že­ným dětem a pěs­toun­ským rodi­nám kom­plex­ní. Je vel­mi důle­ži­té potká­vat se, zpřes­ňo­vat vzá­jem­né kom­pe­ten­ce, sdí­let dobrou pra­xi a to, co nás v oblas­ti náhrad­ní péče tíží.

Co zazně­lo na setká­ní Porad­ny NRP Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin v Brně a zástup­ců OSPOD Jiho­mo­rav­ské­ho a Zlín­ské­ho kra­je, kte­ré jsme pořá­da­li 5. pro­sin­ce 2023 ?