NOVINKY

Pěstounství jako zápas o duši

26. dubna 2021

Zve­me všech­ny zájem­ce z řad pěs­tou­nů, šir­ší odbor­né i laic­ké veřej­nos­ti na onli­ne setká­ní Pěs­toun­ství jako zápas o duši, kte­ré nabíd­ne účast­ní­kům pro­stor pro sdí­le­ní a zamýš­le­ní se nad tím, co je poslá­ním pěs­toun­ské péče. Setká­ní se zúčast­ní pěs­toun­ské rodi­ny a odbor­ní­ci z Čes­ka, Slo­ven­ska, Maďar­ska a Polska.

Akce je bez­plat­ná a je ote­vře­ná pro všech­ny zájem­ce o pěs­toun­ství ane­bo osvo­je­ní, pěs­tou­ny, zástup­ce dopro­vá­ze­jí­cích organizací. 

Strán­ka pro­jek­tu : Pro­jekt Pěs­toun­ství jako zápas o duši — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Odkaz na při­hlá­še­ní na akci ve dnech 13. a 14. květ­na je stej­ný po oba dny :

https://zoom.us/j/93873728996?pwd=UGl4VG9kdjZja0Uxby9VZTAybDB2dz09.

Bude­me rádi, když se při­po­jí­te i k sobot­ní onli­ne mod­lit­bě za pěs­toun­ské rodi­ny v 19:00, kte­rou může­te sle­do­vat pří­mo na You­Tu­be, bez nut­nos­ti kam­ko­liv se při­hla­šo­vat : (264) Mod­lit­ba za pěs­toun­ské rodi­ny – You­Tu­be. Ten­to odkaz může­te poslat komu­ko­liv ve Vašem oko­lí, záznam zůsta­ne i po skon­če­ní onli­ne přenosu.